informacja 15.11.2019

Uwaga – ważne zmiany w składaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ulegają zmianie obowiązki w zakresie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych (liczby osób zamieszkujących daną posesje) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (np. deklaracje za miesiąc listopad należy składać do 10 grudnia i analogicznie w miesiącach następnych).

Jedocześnie zgodnie z artykułem 6m ust. 4, właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca – 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W świetle nowych przepisów za niedopełnienie obowiązku złożenia pierwszej deklaracji i każdej kolejnej dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny wymierzonej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW 2019 r.

wielkogabaryty

Nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dłutów

Nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dłutów

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. ulegną zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące nieruchomości zamieszkałych.

W związku z powyższym stawki wynosić będą:

12,00 zł od osoby, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny (segregacja);

23,00 zł od osoby,gdy odpady zbierane są w sposób nieselektywny (bez segregacji).

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu są bardzo wysokie przede wszystkim ze względu na podwyżkę ceny odbioru i zagospodarowania odpadów przez Eko-Region Sp. z o.o., która jako jedyna złożyła ofertę w przetargu nieograniczonym na świadczenie w/w usługi. W latach 2019-2020 zaoferowana cena za okres dwuletni to 1.286.000,00 zł tj. 643.000.00 zł za rok. W latach 2017-2018 koszty te wynosiły 840.672,00 zł tj. 420.336,00 zł rocznie czyli były o ponad 65% niższe.

Zmiana stawek następuje zgodnie z Uchwałą Nr III/14/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 1 czerwca 2015 r. dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz.U. Woj. Łódzkiego poz. 359)

OKLEJANIE POJEMNIKÓW NA ODPADY

OKLEJANIE POJEMNIKÓW NA ODPADY

 

Szanowni Mieszkańcy

 

Akcja oklejania pojemników (z dn. 7-10.01.2019 r.) zostaje odwołana ze względu na warunki atmosferyczne (brak możliwości oklejenia pojemników).

Odbiór odpadów zostaje na starych zasadach (PRZY DOTYCHCZASOWEJ KOLORYSTYCE POJEMNIKÓW) - na wiosnę będziemy organizować akcję na nowo o czym będziemy Państwa informować.

                                               Przepraszamy za utrudnienia

                                               „EKO-REGION” sp. z o.o.

     oraz Urząd Gminy Dłutów

Harmonogram odbioru odpadów 2019’

Szczegółowy sposobób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

Szanowni Mieszkańcy !

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegają zasady segregacji odpadów na terenie gminy Dłutów oraz kolory i oznaczenie pojemników do segregacji.

Czytaj więcej: Szczegółowy sposobób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

Osiągnięte przez gminę Dłutów poziomy recyklingu w 2017r.

Osiągnięte przez gminę Dłutów poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2017 r.:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – równy 22,48%

Poziom innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – równy 100%

Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – równy 24,78%

Terminarze odbioru odpadów na 2018 rok

 

Dostępne są kalendarze odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok. Kalendarze można pobrać ze strony: 

http://bip.dlutow.pl/terminarze-odbioru-odpadow-komunalnych-na-2018-rok

 

borkowice

 

borkowice 1 3

 

Budy Dłutowskie

 

czyzemin

 

dabrowa

 

dlutowek

 

 

dłutow

 

drzewociny

 

 

huta

 

 

lesieniec

 

swierczyna

 

Przedsiębiorswo odbierające odpady komunalne

Przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Dłutów jest:

,,Eko-Region’’ Sp. z o.o.
z/s w Bełchatowie
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Dłutów:

- Eko – Region Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bawełnianej 18, 97-400 Bełchatów

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych

Gmina Dłutów zgodnie z uchwałą nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21.06.2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego, należy do Regionu II gospodarki odpadami komunalnymi. 

W Regionie II wskazano dwie instalacje, które spełniają wymagania instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK):

  1. EKO-REGION Sp. z o.o. w Bełchatowie, instalacja w Dylowie A, gm. Pajęczno  – instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP)
  2. Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM w Bełchatowie, instalacja w Woli Kruszyńskiej – instalacja do kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

Dla pozostałych odpadów zastosowanie ma hierarchia postępowania z odpadami i zasada bliskości, z uwzględnieniem spełnienia przez poszczególne instalacje przetwarzania odpadów wymagań najlepszej dostępnej techniki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).

 

Osiągnięte przez gminę Dłutów poziomy recyklingu

Osiągnięte przez gminę Dłutów poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w poszczególnych latach:

2013 r.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami – równy 17,31%

Poziom innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – równy 0%

Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – równy 29,61%

2014 r.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami – równy 25,89%

Poziom innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – równy 100%

Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – równy 50%

2015 r.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami – równy 33,79%

Poziom innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – równy 100%

Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – równy 14,34%

2016 r.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami – równy 17,4%

Poziom innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – równy 100%

Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – równy 40,72%

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami

- I rata - za styczeń, luty i marzec – do 31 marca

- II rata - za kwiecień, maj i czerwiec – do 30 czerwca

- III rata - za lipiec, sierpień i wrzesień – do 30 września

- IV rata - za październik, listopad i grudzień – do 31 grudnia

Nr konta do wpłat za odpady komunalne

48 8788 0009 2004 0300 1948 0018

Gmina Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów

 

Deklaracja gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Dłutów

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Nr rejestrowy 1/2012

Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach

ul. Kosmowskiej 6/94, 42-224 Częstochowa

NIP 573-025-01-43

REGON 150628038

 

Nr rejestrowy 10/2013

A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

NIP 676-215-76-48

REGON 357190739

 

Nr rejestrowy 12/2014

JANTAR 8 Sp. z o.o.

ul. Literacka 83, 95-030 Rzgów

NIP 7282817163

REGON 367133076

 

Nr rejestrowy 13/2015

Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych PROFESSIONAL PHU ART - BUD Sławomir Potorczyk

Piłsudskiego 6/8, 95-070 Aleksandrów Łódzki

NIP 947-000-06-11

REGON 470543966

 

Nr rejestrowy 14/2016

Zakład Robót Sanitarnych "Sanator" Sp. z o.o.

Pańska 68/70, 95-070 Aleksandrów Łódzki

NIP 726-037-83-48

REGON 004342602

 

Nr rejestrowy 15/2017

FBSERWIS SA.

Stawki 40, 01-040 Warszawa

NIP 5272676062

REGON 146097236

 

Nr rejestrowy 2/2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp.z o.o.

ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź

NIP 726-001-97-67

REGON 470797081

 

Nr rejestrowy 3/2012

EKO-REGION Sp.zo.o.o

ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

NIP 769-191-79-79

REGON 590765381

 

Nr rejestrowy 7/2012

JUKO Sp. z o.o.

ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski

NIP 771-261-40-21

REGON 592265429

 

Nr rejestrowy 9/2013

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "BIZMEX"

ul. Żeromińska 17a, 95-080 Tuszyn

NIP 771-100-52-60

REGON 472828058

Wykaz przedsiębirców, którym wydano zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cieklych

Wykaz przedsiębirców, którym wydano zezwolenie w zakresie opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cieklych

 

JUKO Sp.z o.o.

ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski

NIP 771-261-40-21

REGON 592265429

Data uzyskania zezwolenia: 12.04.2006 r.

Data cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia: 12.04.2016 r.

Telefon 44 732 69 63

P.H.U. "JONTEX" Piotr Jończyk

Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów

NIP 769-050-52-46

REGON 590339833

Data uzyskania zezwolenia: 06.12.2016 r.

Data cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia: 06.12.2026 r.

Telefon 44 634 00 88

P.T.U. Szambelan Jarosław Skiba

ul. Nowowolska 56, 95-200 Pabianice

NIP 731-100-73-15

REGON 470281532

Data uzyskania zezwolenia: 01.07.2010 r.

Data cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia: 01.07.2020 r.

Telefon 42 213 71 98

P.U.H. NKM Mariusz Nowak

Rydzyny 75, 95-200 Pabianice

NIP 731-177-33-05

REGON 101421692

Data uzyskania zezwolenia: 19.07.2013 r.

Data cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia: 19.07.2023 r

Telefon 506 628 177

P.P.H.U. POL-TRANS Janusz Antoniewski

Porszewice 21, 95-200 Pabianice

NIP 731-184-02-14

REGON 100871016

Data uzyskania zezwolenia: 26.03.2014 r.

Data cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia: 26.03.2024 r.

Telefon 795 777 885

P.U. JĘDRULA Andrzej Stasiak

ul. Myśliwska 41 m 9, 95-200 Pabianice

NIP 731-102-44-72

REGON 101801704

Data uzyskania zezwolenia:29.07.2014 r

Data cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia: 28.07.2024 r.

Telefon 500 262 616

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Pabianice , ul. Warzywna 3

NIP 731 193 78 82

REGON 100203668

Data uzyskania zezwolenia:09.06.2015

Data cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia: 09.06.2025

Telefon 42 225 91 75, 784 001 880

Zbiórka wielkogabarytów 2018

 

Harmonogram odbioru wielkogabarytów w gminie Dłutów

 Poniedziałek 21.05.2018 r.  

Ślądkowice, Drzewociny, Łaziska, Mierzączka Duża, Orzk

Wtorek 22.05.2018r.

Czyżemin, Leszczyny Duże, Leszczyny Małe, Tążewy

Środa 23.05.2018r.

Borkowice, Budy Dłutowskie, Dłutów, Dłutówek

Czwartek 24.05.2018r.

Dąbrowa, Huta Dłutowska, Pawłówek, Świerczyna, Kociołki Las

Piątek 25.05.2018r.

Lesieniec, Piętków, Jastrzębieniec, Kłucjasz, Redociny, Stoczki-Porąbki

 

Prosimy o wystawienie odpadów najpóźniej w dniu odbioru do godz. 6:00. Odpady wystawione po godz. 6.00 nie będą zabierane.

Czytaj więcej: Zbiórka wielkogabarytów 2018

Kalendarze odbioru odpadów w 2017 r.

Czytaj więcej: Kalendarze odbioru odpadów w 2017 r.

Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komualnymi na terenie Gminy Dłutów za 2015 rok

Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komualnymi na terenie Gminy Dłutów za 2015 rok

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina zobowiązana jest do dokonania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, która ma na celu weryfikację możliwości technicznych i organizacyjnych gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dokument dostępny jest tutaj.

Terminarz wywozu śmieci na rok 2016

Borkowice
Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło Bioodpady
Styczeń 15 12 18
Luty 12 9 19 22
Marzec 11 8 21
Kwiecień 15 5 18
Maj 13 4,31 28 9,23
Czerwiec 10 28 13,27
Lipiec 8 26 11,25
Sierpień 12 23 30 8,22
Wrzesień 16 20 12,26
Październik 14 18 10,24
Listopad 12 15 25 21
Grudzień 9 13 19
Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00
         
Budy Dłutowskie
Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło Bioodpady
Styczeń 9 11 11
Luty 5 8 19 15
Marzec 4 7 14
Kwiecień 8 4 11
Maj 7 2,30 28 2,16
Czerwiec 3 27 6,20
Lipiec 1 25 4,18
Sierpień 5 22 30 1,16
Wrzesień 9 19 5,19
Październik 7 17 3,17
Listopad 4 14 25 14
Grudzień 2 12 12
Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00
         
Czyżemin, Leszczyny Duże, Tążewy
Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło Bioodpady
Styczeń 22 13 18
Luty 19 10 18 22
Marzec 18 9 21
Kwiecień 22 6 18
Maj 20 5 27 9,23
Czerwiec 17 1,29 13,27
Lipiec 15 27 11,25
Sierpień 20 24 29 8,22
Wrzesień 23 21 12,26
Październik 21 19 10,24
Listopad 18 16 24 21
Grudzień 16 14 19
Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00
         
Dąbrowa, Huta Dłutowska, Pawłówek
Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło Bioodpady
Styczeń 9 11 21 11
Luty 5 8 15
Marzec 4 7 14
Kwiecień 8 4 28 11
Maj 7 2,30 2,16
Czerwiec 3 27 6,20
Lipiec 1 25 28 4,18
Sierpień 5 22 1,16
Wrzesień 9 19 5,19
Październik 7 17 27 3,17
Listopad 4 14 14
Grudzień 2 12 12
Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00
         
Dłutów
Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło Bioodpady
Styczeń 15 12 22 18
Luty 12 9 22
Marzec 11 8 21
Kwiecień 15 5 29 18
Maj 13 4,31 9,23
Czerwiec 10 28 13,27
Lipiec 8 26 29 11,25
Sierpień 12 23 8,22
Wrzesień 16 20 12,26
Październik 14 18 28 10,24
Listopad 12 15 21
Grudzień 9 13 19
Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00
         
Dłutówek, Łaziska, Orzk
Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło Bioodpady
Styczeń 29 14 11
Luty 26 11 19 15
Marzec 25 10 14
Kwiecień 29 7 11
Maj 28 6 28 2,16
Czerwiec 24 2,30 6,20
Lipiec 22 28 4,18
Sierpień 26 25 30 1,16
Wrzesień 30 22 5,19
Październik 28 20 3,17
Listopad 25 17 25 14
Grudzień 23 15 12
Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00
         
Drzewociny, Mierzączka Duża, Ślądkowice
Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło Bioodpady
Styczeń 29 14 11
Luty 26 11 15
Marzec 25 10 18 14
Kwiecień 29 7 11
Maj 28 6 2,16
Czerwiec 24 2,30 30 6,20
Lipiec 22 28 4,18
Sierpień 26 25 1,16
Wrzesień 30 22 30 5,19
Październik 28 20 3,17
Listopad 25 17 14
Grudzień 23 15 23 12
Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00
         
Kociołki Las, Świerczyna
Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło Bioodpady
Styczeń 22 13 18
Luty 19 10 22
Marzec 18 9 18 21
Kwiecień 22 6 18
Maj 20 5 9,23
Czerwiec 17 1,29 30 13,27
Lipiec 15 27 11,25
Sierpień 20 24 8,22
Wrzesień 23 21 30 12,26
Październik 21 19 10,24
Listopad 18 16 21
Grudzień 16 14 23 19
Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00
         
Sołectwa: Piętków, Lesieniec, Leszczyny Małe, Redociny, Stoczki-Porąbki,
Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło Bioodpady
Styczeń 22 13 18
Luty 19 10 22
Marzec 18 9 17 21
Kwiecień 22 6 18
Maj 20 5 9,23
Czerwiec 17 1,29 24 13,27
Lipiec 15 27 11,25
Sierpień 20 24 8,22
Wrzesień 23 21 29 12,26
Październik 21 19 10,24
Listopad 18 16 21
Grudzień 16 14 22 19
Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00

 

SUROWCE SUCHE

WRZUCAĆ:opakowania z tworzyw sztucznych (np. butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej, opakowania po produktach spożywczych), makulaturę (np. kartony, gazety, papier, książki), opakowania metalowe (np. puszki po napojach i żywności), opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach).

NIE WRZUCAĆ:tłustego papieru, zużytych papierów higienicznych, tworzyw piankowych, silikonów, gum i tekstyliów.

OPAKOWANIA ZE SZKŁA

WRZUCAĆ: czyste opakowania szklane (np. butelki, słoiki, flakony), opakowania bez zawartości.

NIE WRZUCAĆ: szyb samochodowych, porcelany, żarówek, szkła okiennego, doniczek, stłuczki szklanej.

BIOODPADY

WRZUCAĆ: organiczne odpady ogrodowe (np. liście, trawę, zwiędłe rośliny, drobne gałązki), odpady kuchenne i spożywcze (np. obierki z jarzyn, owoców, fusy z kawy i herbaty, resztki produktów żywnościowych).

NIE WRZUCAĆ: woreczków foliowych, odchodów zwierzęcych, kości, resztek mięsa.

Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komualnymi na terenie Gminy Dłutów za 2014 rok

Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komualnymi na terenie Gminy Dłutów za 2014 rok

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina zobowiązana jest do dokonania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, która ma na celu weryfikację możliwości technicznych i organizacyjnych gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dokument dostępny jest tutaj.

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker