Osiągnięte przez gminę Dłutów poziomy recyklingu w 2017r.

Drukuj
Kategoria: Gospodarka odpadami
Opublikowano Karolina Reliszka

Osiągnięte przez gminę Dłutów poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2017 r.:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – równy 22,48%

Poziom innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – równy 100%

Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – równy 24,78%