Nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dłutów

Drukuj
Kategoria: Gospodarka odpadami
Opublikowano Sylwia Witkowska

Nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dłutów

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. ulegną zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące nieruchomości zamieszkałych.

W związku z powyższym stawki wynosić będą:

12,00 zł od osoby, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny (segregacja);

23,00 zł od osoby,gdy odpady zbierane są w sposób nieselektywny (bez segregacji).

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu są bardzo wysokie przede wszystkim ze względu na podwyżkę ceny odbioru i zagospodarowania odpadów przez Eko-Region Sp. z o.o., która jako jedyna złożyła ofertę w przetargu nieograniczonym na świadczenie w/w usługi. W latach 2019-2020 zaoferowana cena za okres dwuletni to 1.286.000,00 zł tj. 643.000.00 zł za rok. W latach 2017-2018 koszty te wynosiły 840.672,00 zł tj. 420.336,00 zł rocznie czyli były o ponad 65% niższe.

Zmiana stawek następuje zgodnie z Uchwałą Nr III/14/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 1 czerwca 2015 r. dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz.U. Woj. Łódzkiego poz. 359)

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker