Proponowany porządek obrad X Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Proponowany porządek obrad X Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 r. (środa) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z IX sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orzk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dłutowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawiew sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2019-2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dłutów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dłutów.
 13. Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych.
 14. Interpelacje i
 15. Wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                              /-/ Janas Krzysztof

Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z VIII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławników.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2019-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 14. Interpelacje i
 15. Wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

                            

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                              /-/ Janas Krzysztof

Proponowany porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

Proponowany porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z VII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawiezasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dłutów oraz określenia granic obwodów publicznych przedszkoli od dnia 1 września 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dłutów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dłutów”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dłutów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/231/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zrządzającym jest Gmina Dłutów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na drugie półrocze 2019 r.
 15. Interpelacje i
 16. Wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

                            

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                              /-/ Janas Krzysztof

Proponowany porządek obrad VII Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 13:00

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z VI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Debata nad Raportem o stanie gminy Dłutów za rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dłutów wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dłutów z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Budy Dłutowskie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stadionowi gminnemu w Dłutowie imienia Eugeniusza Frankowskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

Proponowany porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 13.00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Proponowany porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 13.00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z V sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Dłutów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie, złożenie i wspólną realizację przez Gminę Dłutów projektu partnerskiego „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pabianickim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dłutów
 10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 11. Interpelacje i zapytania
 12. Wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                         /-/ Janas Krzysztof

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker