Proponowany porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 3 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XVI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawierozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dłutów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dłutów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dłutów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dłutów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/165/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dłutów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020 – 2027.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 17. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dłutów za rok szkolny 2019/2020.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Proponowany porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. (piątek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XV sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dłutów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/185/17 Rady Gminy Dłutów z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok.
 9. Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych.
 10. Interpelacje i zapytania
 11. Wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Zwracam się z apelem do mieszkańców, aby ze względów bezpieczeństwa z powodu trwającej epidemii COVID-19 obrady rady gminy oglądać na żywo na stronie:Gmina Dłutów - transmisja na żywo

Proponowany porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XIV sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Debata nad Raportem o stanie gminy Dłutów za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dłutów wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dłutów z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orzk.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  położonej w miejscowości Orzk.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Mierzączka Duża.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Budy Dłutowskie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dłutów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dłutów na rok szkolny 2020/2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Drzewocinach.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Zwracam się z apelem do mieszkańców, aby ze względów bezpieczeństwa z powodu trwającej epidemii COVID-19 obrady rady gminy oglądać na żywo na stronie:Gmina Dłutów - transmisja na żywo

Proponowany porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 29 lipca 2020 r. (środa) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XIII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/104/20 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na drugie półrocze 2020 r.
 13. Przedstawienie sprawozdania za rok 2019 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Proponowany porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. (piątek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dłutów w 2020 roku.
 6. sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Budy Dłutowskie.
 7. sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 12. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w 2019 r.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie za 2019 rok.
 14. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

zwracam się z apelem do mieszkańców, aby ze względów bezpieczeństwa z powodu trwającej epidemii COVID-19 obrady rady gminy oglądać na żywo pod linkiem: XIII Sesja Rady Gminy Dłutów na Youtube

Obrady XIII Sesji Rady Gminy Dłutów można odtworzyć na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=c2W-LZOG7JU

 

 

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker