Proponowany porządek obrad V Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Proponowany porządek obrad V Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z IV sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Dłutów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Dłutów na lata 2019-2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dłutów w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/165/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dłutów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 12. Podjęcie uchwały zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.
 14. Podjęcie uchwały w sprawiezmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na pierwsze półrocze 2019 r.
 18. Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 oraz sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przemocy w Rodzinie.
 19. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i informacje Wójta Gminy Dłutów.
 20. Interpelacje i zapytania.
 21. Wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

                            

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                              /-/ Janas Krzysztof

Proponowany porządek obrad IV Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Proponowany porządek obrad IV Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z III sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Dłutów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawieudzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 10. Interpelacje i zapytania
 11. Wnioski
 12. Zakończenie obrad.

                            

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                              /-/ Janas Krzysztof

Proponowany porządek obrad III Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Proponowany porządek obrad III Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjmowanie uwag do protokołu z II sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Dłutów w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/252/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchyleniauchwały Nr XXXVII/240/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 1 czerwca 2015 r.dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2019-2026.

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2019 rok.

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dłutów.

17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

18.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

19.Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych.

20.Interpelacje i zapytania.

21.Wnioski.

22.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

Proponowany porządek obrad II Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 13.00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Proponowany porządek obrad II Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z I sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy Dłutów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Dłutów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia imiennych składów stałych komisji Rady Gminy Dłutów.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

                            

                                                              Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                  /-/ Janas Krzysztof

I Sesja Rady Gminy Dlutów w kadencji 2018-2023

I SESJA RADY GMINY DŁUTÓW z dnia 22-23.listopada 2018r.

22 listopada 2018 r. o godzinie 13.00 odbyła się I Sesja Rady Gminy. Krzysztof Janas jako radny senior otworzył sesje. Nowi radni oraz Wójt złożyli ślubowanie, każdemu zostało wręczone zaświadczenie o wyborze.

Czytaj więcej: I Sesja Rady Gminy Dlutów w kadencji 2018-2023

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker