Proponowany porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dłutów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dłutów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Dłutów, w ramach partnerstwa z Gminą Pabianice, Powiatem Pabianickim oraz Fundacją Idee Społeczne FIDEES , projektu pn.: „PRACUŚ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 r.
 11. Przedstawienie protokołu kontroli Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dłutów.
 12. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Dłutów.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Proponowany porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 12:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z X sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/74/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dłutowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dłutów na rok szkolny 2019/2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2020-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/71/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2019-2027.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2020 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na pierwsze półrocze 2020 r.
 20. Interpelacje i zapytania.
 21. Wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

Proponowany porządek obrad X Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Proponowany porządek obrad X Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 r. (środa) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z IX sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orzk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dłutowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawiew sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/19 Rady Gminy Dłutów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2019-2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dłutów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dłutów.
 13. Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych.
 14. Interpelacje i
 15. Wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                              /-/ Janas Krzysztof

Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z VIII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławników.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2019-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 14. Interpelacje i
 15. Wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

                            

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                              /-/ Janas Krzysztof

Proponowany porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

Proponowany porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z VII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawiezasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dłutów oraz określenia granic obwodów publicznych przedszkoli od dnia 1 września 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dłutów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dłutów”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dłutów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/231/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zrządzającym jest Gmina Dłutów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na drugie półrocze 2019 r.
 15. Interpelacje i
 16. Wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

                            

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                              /-/ Janas Krzysztof

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker