Proponowany porządek obrad X Sesji Rady Gminy Dłutów

Proponowany porządek obrad X Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu

27 października 2015 r. (wtorek) o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2015 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru włączenia Gimnazjum w Dłutowie do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dłutowie i zmiany nazwy Zespołu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 11. Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych za 2014 rok.

 12. Interpelacje i zapytania.

 13. Wolne wnioski.

 14. Zakończenie obrad.

             

  Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

   /-/ Janas Krzysztof

Proponowany porządek obrad - IX Sesja Rady Gminy Dłutów

Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 25 września 2015 r. (piątek)

o godz. 1300 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Przedstawienie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławników.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru włączenia Gimnazjum w Dłutowie do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dłutowie i zmiany nazwy Zespołu.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dłutów.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dłutów.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Rady Gminy Dłutów.

 15. Interpelacje i zapytania.

 16. Wolne wnioski.

 17. Zakończenie obrad.

             

                                            Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                             /-/ Janas Krzysztof

   

Proponowany porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Dłutów

Proponowany porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 31 lipca 2015 r. (piątek) o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad

           

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                               /-/ Janas Krzysztof

 

Proponowany porządek obrad - VII Sesja Rady Gminy

Proponowany porządek obrad VII Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 7 lipca 2015 r. (wtorek) o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Mierzączka Duża.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czyżemin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Dłutowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji  o kandydatach na ławników.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

           

                                           Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                  /-/ Janas Krzysztof

 

Proponowany porządek obrad - VI Sesja Rady Gminy

Proponowany porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu

29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Mierzączka Duża.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czyżemin.
 7. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Dłutów za 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dłutów z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2015 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2015 r.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

                       

                                       Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                          /-/ Janas Krzysztof

 

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker