V Sesja Rady Gminy Dłutów 01.06.2015

V Sesja Rady Gminy Dłutów,

odbędzie się w dniu 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)

o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyj ęci e protokołu z IV sesj i.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
  2. Podjęcie uchwały W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Gminnej Sali Sportowo - Widowiskowej w Dłutowie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Obiektu Sportowego w Dłutowie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Łaziskach.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 r. w Gminie Dłutów.
  8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie za 2014 r. i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Proponowany porządek obrad III Sesji Rady Gminy Dłutów

Proponowany porządek obrad III Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2015 r. (wtorek)

o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 

Czytaj więcej: Proponowany porządek obrad III Sesji Rady Gminy Dłutów

Proponowany porządek obrad IV Sesji Rady Gminy Dłutów

Proponowany porządek obrad IV Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. (poniedziałek)

o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dłutów w 2015 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Ślądkowice
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/11 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Dłutów
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 17. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2014 r. w szkołach prowadzonych przez Gminę Dłutów.
 18. Informacja w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

 

Informacje o Sesjach Rady Gminy

Aktualne informacje o terminach Sesji Rady Gminy Dłutów oraz zakresie rzeczowym zgłoszonym do obrad znajdują się na stronie www.bip.dlutow.pl

Sesje odbywają się w Domu Kultury w Dłutowie, ul. Polna 3. 

 

I sesja Rady Gminy Dłutów kadencji 2014-2018

I sesja Rady Gminy Dłutów kadencji 2014-2018

1 grudnia 2014 roku o godzinie 13.00 odbyła się I sesja Rady Gminy Dłutów nowej kadencji. Rolę radnej senior pełniła Pani Barbara Szymańska.  Sesja rozpoczęła się wręczeniem zaświadczeń o wyborze oraz uroczystym ślubowaniem nowo wybranych radnych oraz  wójta gminy. Następnie nastąpił wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady gminy. Jedynym kandydatem na przewodniczącego był pan Krzysztof Janas. Uzyskał on w pierwszym głosowaniu wymaganą ilość głosów do objęcia tego stanowiska. Również bez problemów odbyło się głosowanie na wiceprzewodniczącego, gdzie jedynym zgłoszonym kandydatem był Tomasz Kmin, który również został wybrany w pierwszym głosowaniu. Po oficjalnym zakończeniu sesji nastąpiły życzenia oraz wręczenie kwiatów od zgromadzonych gości dla pani wójt oraz rady gminy.

Czytaj więcej: I sesja Rady Gminy Dłutów kadencji 2014-2018

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker