Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

1. W dniu 14.09.2016 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia komisji będzie:

Rozpatrzenie skargi na działalność wójta Gminy Dłutów.

 

2. W dniu 19.09.2016 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia komisji będzie:

Kontrola wybranej inwestycji zrealizowanej w 2016 roku.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 21.06.2016 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia komisji będzie opracowanie sprawozdania z działalności komisji za I półrocze 2016 r.

W dniu 22.06.2016 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Tematem posiedzenia komisji będzie;

  1. Zapoznanie się ze stanem opieki zdrowotnej na terenie gminy (spotkanie z Kierownikami placówek z terenu gminy):

1) przychodnie (dostęp do przychodni specjalistycznych),

2) opieka stomatologiczna.

2.Zaopiniowanie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 r.

3.Analiza zasobów pomocy społecznej w oparciu o istniejącą sytuację społeczną i demograficzną w gminie.

4.Analiza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

 

W dniu 23.05.2016 r. o godz. 1300 planowane jest posiedzenie  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Tematem posiedzeń komisji będzie:

1)      1. Informacja o realizacji uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2)      2. Omówienie materiałów na sesję.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniach 16.05.2016 r., 24.05.2016 r., 31.05.2016 r. o godz. 1100 planowane są posiedzenia  Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzeń komisji będzie kontrola wykonania budżetu gminy za 2015 r., opracowanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 12 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00 planowane jest posiedzenie wyjazdowe Komisji Rewizyjnej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach, którego celem będzie zapoznanie się z wynikami zaleceń pokontrolnych.


W dniu 14 kwietnia 2016 r. o godz.1100 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.Temat posiedzenia komisji

1.Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Dłutów:

1) sprawozdanie kierownika policji,

2) sprawozdanie komendanta gminnego OSP,

3) sprawozdanie z zakresu obrony cywilnej.

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker