Termomodernizacja budynku szkoły

ciag feprreg rrp lodz ueefrr PNG

 Projekt jest realizowany w ramach

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

lom

 

Gmina Dłutów realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo - Widowiskowa w Dłutowie”.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dłutów poprzez termomodernizację budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

 

Planowany zakres do realizacji w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje prace termomodernizacyjne, wynikające z audytów energetycznych i polegające na:

- dociepleniu dachu o powierzchni 621,60 m2 (dach nad pomieszczeniami byłego gimnazjum) warstwą termoizolacyjną o gr. 20cm (przyjęto minimalną wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 0,17 W/m2K). Dodatkowo przewiduje się, że podczas prac termomodernizacyjnych mogą wystąpić niezbędne roboty towarzyszące typu: instalacja odgromowa, przebudowa kominów, daszki, wymiana podbitki pod dach, obróbki blacharskie dachu, wymiana istniejącego orynnowania oraz inne niezbędne do wykonania prac termomodernizacyjnych.

- Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą 2 kotłów. Planowana jest modernizacja części instalacji c.o., a także remont kotłowni polegających na wymianie istniejących kotłów c.o. Istniejąca instalacja elektroenergetyczna zasilająca kotły c.o. jest sprawna i nie wymaga modernizacji. Ustalono, że zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej uzyskane zostanie poprzez wymianę zużytych dwóch istniejących kotłów olejowych typu PAROMAT SIMPLEX firmy Viessmann na dwa nowe kotły olejowe, kondensacyjne o lepszych parametrach i większych mocach co istniejące kotły wraz z nową automatyką, montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej. Zostanie ułożona nowa wewnętrzna instalacja rozprowadzająca w otulinie izolacyjnej, zamontowane zostanie automatyczne odpowietrzanie w pionach, aby instalacji c.o. zapewniała komfort cieplny. Planowana jest wymiana żeliwnych grzejników na nowe płytowe z głowicami termostatycznymi.

 

- modernizacja instalacji c.w.u. – pompa ciepła. W budynku Szkoły w pomieszczeniu technicznym, gdzie zlokalizowany jest rozdzielacz c.o. oraz podgrzewacz c.w.u., projektuje się montaż pompy ciepła typu powietrze-woda pokrywającej 30% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową na potrzeby Zespołu Szkolno-przedszkolnego. Zastosowana zostanie wewnętrzna pompa ciepła o mocy 18 kW. Ponadto zgodnie z audytem energetycznym i dokumentacją techniczną zakres obejmuje również zapewnienie odpowiedniego zasilania do zastosowanej pompy ciepła woda-powietrze, która zasilana jest energią elektryczną oraz wykonanie dwóch przepustów,

- modernizacja oświetlenia wewnętrznego - wymiana opraw oświetleniowych wraz z pracami towarzyszącymi (wymiana przewodów, włączników, tablic elektrycznych i zabezpieczeń) w Zespole Szkolno-przedszkolnym w miejscowości Dłutów.

Budowa przedszkola w Dłutowie

 

LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl.jpg

 

Informacje dot. projektu w wersji dostępnej dla osób niepełnosprawnych znajdują się pod linkiem 

http://przedszkole.dlutow.pl/index.php/projekt-unijny

Projekt pn: "Budowa przedszkola w Dłutowie"

Rysunek1

 

Wraz z początkiem września oddano do użytkowania nowe przedszkole w Dłutowie. Prace związane z budową trwały nieco ponad rok. W tym czasie przygotowano teren pod budowę przez wyburzenie istniejących budynków, wzniesiono nowy budynek oraz przebudowano parter istniejącego budynku na potrzeby administracji przedszkola. Przedszkole w Dłutowie zostało zaprojektowane dla 5 grup liczących po 25 dzieci każda. Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi niemal 800 m2, zaś kubatura 3440m3. Każda sala zajęć ma powierzchnię około 70m2 i oddzielną łazienkę, dodatkowo znajduje się przestronna sala zajęć ruchowych.

W przedszkolu znajduje się nowoczesna, w pełni wyposażona kuchnia, w której przygotowywane są posiłki dla wszystkich przedszkolaków. Budynek ogrzewany jest za pomocą gazowej pompy ciepła wspomaganej kotłem gazowym. Gaz dostarczany jest ze zbiornika umieszczonego pod ziemią.
Na inwestycję pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 3 612 594,69zł, kwota dofinansowania wynosi 1 577 787,63 zł. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej, każda grupa została także wyposażona w tablicę interaktywną, laptop, drukarkę i tablet.  Wyposażenie kuchni również dofinansowano ze środków UE.

Budowa przedszkola w Dłutowie

LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl.jpg

 

Informacje dot. projektu w wersji dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się

pod linkiem http://przedszkole.dlutow.pl/index.php/projekt-unijny

Projekt pn: "Budowa przedszkola w Dłutowie"

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego budynku przedszkola wraz z wyposażeniem w sprzęty i pomoce dydaktyczne oraz przebudową parteru istniejącego budynku mieszkalnego przeznaczonego na potrzeby administracji przedszkola w Dłutowie.

W ramach projektu zostały wykonane:
1. Roboty budowlane.
2. Roboty instalacyjne zewnętrzne.
3. Roboty instalacyjne wewnętrzne.
4. Budowa i montaż elementów małej architektury.
5. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
Budowa nowego budynku przedszkola została rozpoczęta w II kwartale 2016r. i została zrealizowana.
Podjęte działania w ramach projektu umożliwią realizację celu głównego jakim jest wzrost dostępności edukacji przedszkolnej na terenie gminy Dłutów. Bezpośrednimi użytkownikami wybudowanego przedszkola będą dzieci w wieku przedszkolnym, wychowawcy, pracownicy obsługi, a także rodzice dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej.
Projekt uwzględnia koncepcję projektowania uniwersalnego, mając na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli (w tym osoby niepełnosprawne, dzieci, osoby starsze) i zapewnienie im równości w dostępie do powstałej infrastruktury.

 

 

Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie Dłutów

 

 plakat projekt zajęcia

Celem projektu jest wyrównanie i zwiększenie dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Dłutów - poprzez modernizację istniejącej placówki, zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych o 16, dokształcenie kadry nauczycielskiej (7 osób), poprawę jakości zajęć edukacyjnych, w tym zapewnienie atrakcyjnej oferty zajęć dodatkowych dla 85 dzieci i 16 nowych, w okresie od 01.10.2016 do 31.08.2018.
Zaplanowane działania przyczynią się do wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, wpływających na wzrost całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Projekt przyczyni się również do poprawy jakości kształcenia zwłaszcza poprzez lepsze przygotowanie nauczycieli oraz poprawę warunków wczesnej opieki i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z woj. łódzkiego.

W projekcie zaplanowano realizację czterech zadań. 

Czytaj więcej: Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie Dłutów

Centrum miejscowości Dąbrowa

belka gora prow

Dąbrowa ma nowe Centrum Miejscowości

Od 2010 roku mieszkańcy miejscowości Dąbrowa postulowali o wybudowanie chodnika wzdłuż drogi gminnej.Przez 4 lata trwały prace przygotowawcze w tym opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę. W 2014 r. Gmina Dłutów otrzymała dofinansowanie unijne i rozpoczęto prace. Solidny i rzetelny wykonawca oraz prostota projektu sprawiły, że w kilka miesięcy wybudowano chodniki i zjazdy na posesje z drogi gminnej. Zwieńczeniem i akcentem kończącym wszelkie prace było ustawienie tablicy informacyjnej z mapą miejscowości i miejscem na umieszczanie ogłoszeń.
Inwestycja była finansowana ze środków Gminy Dłutów oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Całkowita wartość inwestycji wraz z dokumentacją i nadzorem budowlanym wyniosła 425 060,35 zł w tym 224 077,00 zł pozyskano ze środków unijnych.
W najbliższej przyszłości planowane jest przeprowadzenie dalszych prac budowlanych w obrębie tej drogi w tym budowa chodników na dalszym odcinku.
Obecnie inwestycja została zrealizowana od numeru 10 do numeru 44, co stanowi połowę planowanej inwestycji w Dąbrowie. W 2015 roku Gmina Dłutów rozpocznie starania o pozyskanie kolejnych środków na dokończenie inwestycji na odcinku od numeru 45 do końca drogi gminnej w stronę lasu. Drugi etap budowy stanowi wyzwanie na nowy okres programowania unijnego.

DSC 6042 1www

 

DSC 6033 1www

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker