ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA DŁUTÓWEK

Z A W I A D O M I E N I E

       Uprzejmie zawiadamiam i zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Dłutówek do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. (środa)    o godz. 1800 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.  

        Celem zebrania będzie określenie przedsięwzięć, które zostaną zgłoszone do Wójta Gminy Dłutów we wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 i podjęcie uchwały w powyższej sprawie.

    Zgłaszane przedsięwzięcia powinny być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunkówżycia mieszkańców sołectwa i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

O przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego decyduje zebranie wiejskie. Zgodnie z ustawą, propozycję wniosku do dyskusji mogą złożyć:

1) sołtys,

2) rada sołecka (rekomendowany wniosek na piśmie, podpisy przez członków rady sołeckiej),

3) co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa (rekomendowany wniosek na piśmie, podpisy przez co najmniej 15 mieszkańców).                

                                                                                              Sołtys sołectwa Dłutówek

                                                                                                                                      / -/ Janusz Nowak

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA DŁUTÓW

Z A W I A D O M I E N I E

       Uprzejmie zawiadamiam i zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Dłutów do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 1800 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.  

        Celem zebrania będzie określenie zadań, które zostaną zgłoszone do Wójta Gminy Dłutów we wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 i podjęcie uchwały w powyższej sprawie.

    Zgłaszane zadania powinny być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunkówżycia mieszkańców sołectwa i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.Szacunkowe koszty przedsięwzięcia/przedsięwzięć, które nie mogą być wyższe niż kwota określona w informacji wójta, ze wskazaniem poszczególnych rodzajów kosztów.

O przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego decyduje zebranie wiejskie. Zgodnie z ustawą, propozycję wniosku do dyskusji mogą złożyć:

1) sołtys,

2) rada sołecka (rekomendowany wniosek na piśmie, podpisy przez członków rady sołeckiej),

3) co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa (rekomendowany wniosek na piśmie, podpisy przez co najmniej 15 mieszkańców).                

                                                                                              Sołtys sołectwa Dłutów

                                                                                                                                    / -/Jan Górecki

Stypendium 2019/2020

Informacja o stypendium szkolnym na rok szkolny 2019/2020

Urząd Gminy w Dłutowie informuję o możliwości pobierania wniosków przez osoby ubiegające się o pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium szkolnego. Wnioski pobierać można w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dłutowie od dnia 29 sierpnia 2019r.

Jednocześnie przypominam, że pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, szczególnie z rodzin, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wysokość dochodu uprawniającego ucznia, słuchacza i wychowanka do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto na osobę w rodzinie. Do stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy zamieszkują na terenie Gminy Dłutów oraz rozpoczynają lub kontynuują naukę. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami tj. zaświadczeniami potwierdzającymi dochód rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło złożenie wniosku składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. Wypłata stypendium będzie realizowana wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków bądź faktur dokumentujących wydatki związane z edukacją ucznia.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

   Wójt Gminy Dłutów    

Grażyna Maślanka-Olczyk

2012. Custom text here
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker