Informacja dotycząca trwałości projektu PRACUŚ

27 grudnia 2023Brak komentarzy

Z dniem 30 listopada 2023 r. zakończyła się realizacja partnerskiego projektu „PRACUŚ” w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 9.1.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach zapewnienia trwałości projektu, rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług oferowanych w ramach projektu, Gmina Dłutów gotowość przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu, do świadczenia usług społecznych w ramach 1 obiektu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w którym prowadzone będą Świetlica środowiskowa, Klub dla osób niesamodzielnych oraz Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.Trwałość – zadanie 7