Informacja Starosty Pabianickiego o wyłożeniu do wglądu operatu

» Aktualności»Informacja Starosty Pabianickiego o wyłożeniu do wglądu operatu

Informacja Starosty Pabianickiego o wyłożeniu do wglądu operatu

Informacja Starosty Pabianickiego o wyłożeniu do wglądu operatu

 

Działając na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752; z późn. zm.) Starosta Pabianicki informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych dotyczących gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych: 15-Piętków, 16-Redociny, 17-Stoczki-Porąbki, 18-Ślądkowice, 19- Tążewy, 20-Świerczyna gminy Dłutów.

 

Dokumentacja zostanie wyłożona do wglądu w dniach od 6 grudnia do 29 grudnia 2023 r. w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25, pok. 5.

 

Jednocześnie informuję, że w oparciu o art.24a ust.4 ww. ustawy, dokumentacja może zostać udostępniona za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu serwisu Geoportal Powiatu Pabianickiego dostępnego pod adresem https://pabianice.geoportal2.pl/ po wcześniejszym utworzeniu w nim konta użytkownika. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego może w okresie wyłożenia projektu zgłaszać uwagi do tych danych.

 

Instrukcja dotycząca udostępnienia projektu modernizacji EGiB za pomocą środków komunikacji elektronicznej znajduje się pod poniższym adresem: https://powiat-pabianice.bip.info.pl/dokument,iddok,21885,idmp,1474,r,r

 

Załącznik: Projekt modernizacji