Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie

» Aktualności»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie

 

Gmina Dłutów na podstawie zawartej w dniu 30.04.2024 r. umowy uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie” w kwocie 3.815.000,00 zł, z tego: w formie pożyczki – 2.670.500,00 zł, dotacji – 1.144.500,00 zł.

Wartość ogólna zadania – 10.133.934,96 zł.

Zakres zadania obejmuje: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, koncepcji architektoniczno-budowlanej, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych polegających na budowie: bioreaktora, osadnika wtórnego, studni pomiaru ścieków oczyszczonych, pompowni osadu recyrkulowanego, wiaty na osad odwodniony, komory suchej w pompowni ścieków surowych, sieci międzyobiektowych, instalacji systemu sterowania, instalacji pomiarów i kontroli pracy, instalacji systemu monitoringu i alarmu, ogrodzenia, dróg technologicznych, chodników, oświetlenia terenu,  przyłącza wodociągowego na cele technologiczne oraz przebudowę istniejącego budynku technologicznego i pompowni ścieków surowych, montaż instalacji mechanicznego oczyszczania ścieków, odwadniania osadu nadmiernego, silosu wapna, kontenerowej stacji zlewczej, instalacji do higienizacji osadu wapnem oraz dostawę agregatu prądotwórczego, a także nadzór inwestorski.