Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

30 stycznia 2024Brak komentarzy

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO

W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

DLA ROLNIKÓW

Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT

W terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego oznaczonego

kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48,

kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19

oraz kodem CN 3826 00 w okresie

od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła/owiec/kóz/koni z 2023 roku

5,84 zł x średnia roczna liczba świń z 2023 roku

Dotacja będzie wypłacana w terminie:

1 – 30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

Aby otrzymać zwrot w związku z hodowlą bydła, owiec, kóz, koni, świń w gospodarstwie, NIEZBĘDNE jest złożenie w I półroczu 2024 r. dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Program Czyste Powietrze

26 stycznia 2024Brak komentarzy

Aktualne informacje na temat programu znajdują Czyste powietrze w Gminie Dłutów

Wiejskie zebrania wyborcze w Gminie Dłutów

24 stycznia 2024Brak komentarzy

Terminy:
sołectwo Dłutówek 29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Domu Kultury w Dłutowie
sołectwo Dłutów 31 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 18.00 w Domu Kultury w Dłutowie
sołectwo Leszczyny Małe 1 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 17.00 u Sołtysa wsi
sołectwo Świerczyna 30 stycznia 2024 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Domu Kultury w Dłutowie
Więcej: Wiejskie zebrania wyborcze w Gminie Dłutów

Zakup mobilnego zaplecza imprez dla sołectwa Budy Dłutowskie

23 stycznia 2024Brak komentarzy

W 2023 roku zrealizowaliśmy projekt pn. „Zakup mobilnego zaplecza imprez dla sołectwa Budy Dłutowskie. W ramach projektu został zakupiony mobilny dom drewniany oraz wykonano utwardzenie kostką brukową terenu, na którym dom został ustawiony. Koszty projektu zostały w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus”.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Doposażenie Domu Kultury w Dłutowie poprzez zakup sprzętu audiowizualnego i technicznego

29 grudnia 2023Brak komentarzy
Dzięki podpisanej umowie w czerwcu bieżącego roku, otrzymaliśmy unijne wsparcie finansowe w wysokości 25 463,00 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację operacji pn. “Doposażenie Domu Kultury w Dłutowie poprzez zakup sprzętu audiowizualnego i technicznego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
W dniu 28 listopada 2023 r. dostarczono do Domu Kultury w Dłutowie zamówiony sprzęt.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach

27 grudnia 2023Brak komentarzy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przesyła informacje dla hodowców trzody chlewnej dotyczące przeprowadzania szczegółowej analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonów u świń oraz stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje, że w przedmiotowej sprawie informacje można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach w aktualnościach pod linkiem: http://www.piw-pabianice.pl/aktualnosci/

pismo dot. hodowcow swin

 

Informacja dotycząca trwałości projektu PRACUŚ

27 grudnia 2023Brak komentarzy

Z dniem 30 listopada 2023 r. zakończyła się realizacja partnerskiego projektu „PRACUŚ” w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 9.1.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach zapewnienia trwałości projektu, rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług oferowanych w ramach projektu, Gmina Dłutów gotowość przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu, do świadczenia usług społecznych w ramach 1 obiektu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w którym prowadzone będą Świetlica środowiskowa, Klub dla osób niesamodzielnych oraz Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.Trwałość – zadanie 7